Tăng cường kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

my-portfolio

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách công tác

Xuất khẩu thủy sản vững vàng mục tiêu 8 tỷ USD
Cherry Úc chính thức được vào Việt Nam
Nhập khẩu sắt thép các loại từ Ấn Độ tiếp tục tăng phi mã

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cải cách toàn diện công tác quản lý đối có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ quản lý chuyên ngành, cần được nghiêm túc thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm 2017.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, cơ quan tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp liên quan ở Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đặc thù là phải đã đi vào hoạt động việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật được giao ở các Nghị quyết số 19 và Quyết định số 2026/QĐ-TTg nêu trên trong năm 2017.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo công dụng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp có cơ quan liên quan tập trung rà soát từng mặt hàng cụ thể để thống nhất danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương đã đi vào hoạt động, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đây giao các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực xác định cụ thể các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước thông quan và sau thông quan; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ban hành danh mục và công đoạn phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được thi công mới.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp có Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thảo luận thống nhất về cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý kiểm tra chất lượng đối có bình chữa cháy nhập khẩu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan cho thích hợp.

Bộ Tài chính thống nhất có Bộ Công Thương để chỉ đạo cơ quan hải quan cho phép công ty được nộp kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau thông quan đối có việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp có các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính tìm hiểu thống nhất phương án kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ đối có thực phẩm nhập khẩu theo hướng các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu cộng chủng loại, cộng xuất xứ đã được kiểm tra nhà nước và có thông báo đạt đề nghị nhập khẩu 3 lần không ngừng nghỉ thì chuyển sang luồng xanh kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng cắt giảm ít nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước trước khi thông quan, đã đi vào hoạt động trước tháng 6/2018.

Đồng thời đẩy nhanh công đoạn soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định về kiểm tra chuyên ngành như đã báo cáo ở các văn bản nêu trên, sớm ban hành để triển khai thực hiện, bảo đảm có hiệu quả thực ở, tạo thuận lợi và cắt giảm giá thành đối có làm việc sản xuất, kinh doanh của công ty.

Các Bộ quản lý chuyên ngành thống nhất có Bộ Tài chính để rà soát và ra mắt đầy đủ danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS thích hợp có Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2017.

Danh sách 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước

Các khách hàng đang xem chuyên mục Hang Hoa Nguyen Lieu của C2pleikan.edu.vn trong đây có đầy đủ tin tức về chất liệu xây dựn, năng lượng tài nguyên và nông thủy sản ..

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/tin-tuc-du-an/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0